Uitnodiging ALV 14-09-2021

Aan de leden en de ouders van de jeugdleden van STC De Preamkeskouwers
Algemene ledenvergadering 2021

L.S.
Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers nodig ik u hierbij van harte uit tot het
bijwonen van de jaarvergadering van STC De Preamkeskouwers, welke zal plaatsvinden op
dinsdag 14 september 2021 in “Ons Gebouw” te Harich.

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Ingekomen stukken
4. Notulen algemene ledenvergadering 2020
5. Jaarverslag seizoen 2020-2021
6. Financieel verslag
7. Verslag kascommissie
8. Contributie
9. Trainingen seizoen 2021-2022 en vooruitblik
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting
13. Informeel samenzijn

Met vriendelijke groet,

Lourens Bijlsma
STC de Preamkeskouwers