Algemene ledenvergadering dinsdag 28 mei 2019

Aan de leden en de ouders van de jeugdleden van STC De Preamkeskouwers

Algemene ledenvergadering 2019

L.S.

Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers nodig ik u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van STC De Preamkeskouwers, welke zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei 2019 in Cafetaria “De Balk”, Lytse Side 10-12, Balk.

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening

2. Mededelingen bestuur

3. Ingekomen stukken

4. Notulen algemene ledenvergadering 2018

5. Jaarverslag seizoen 2018-2019

6. Financieel verslag

7. Verslag kascommissie

8. Contributie

9. Trainingen seizoen 2018-2019 en vooruitblik

10. Pauze

11. Bestuurszaken, aftredend bestuurslid:

Geertje Huitema: aftredend en niet herkiesbaar

Lourens Bijlsma: Aftredend en herkiesbaar

12. Bestuurszaken, verslag n.a.v. ronde tafelgesprek d.d. 30 april 2019

13. Verkiezing nieuwe bestuursleden

14. Wat verder ter tafel komt

15. Rondvraag

16. Sluiting

17. Informeel samenzijn

Met vriendelijke groet,

Lourens Bijlsma, STC De Preamkeskouwers