Uitnodiging ALV 2023

Aan de leden en de ouders van de jeugdleden van STC De Preamkeskouwers

Algemene ledenvergadering 2023

L.S.
Namens het bestuur van STC De Preamkeskouwers nodig ik u hierbij van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering van STC De Preamkeskouwers, welke zal plaatsvinden op dinsdag 12 september 2023 in:

Finkefarm
Flinkeboskje 1en2
8584 WV Hemelum

Aanvang: 19.30 uur.

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Bestuurszaken: bestuursleden aftredend en herkiesbaar:
Bob Hille
Douwe Feenstra
Lourens Bijlsma
4. Ingekomen stukken
5. Notulen algemene ledenvergadering 2022
6. Jaarverslag seizoen 2022-2023
7. Financieel verslag seizoen 2022-2023
8. Verslag kascommissie
9. Contributie
10. Trainingen seizoen 2023-2024
11. Schaatskleding nu (en de toekomst)
12. Wat verder ter tafel komt
13. Rondvraag
14. Sluiting
15. Informeel samenzijn

Met vriendelijke groet,
Lourens Bijlsma, STC De Preamkeskouwers

Aanmelden voor de ALV kan via onderstaande button. Aanmelden graag voor vrijdag 8 september.

Aanmeldingsformulier